Odvody sociálního a zdravotního pojištění OSVČ

Zdravotní a sociální pojištění 

V tomto článku se podíváme, jaké máte povinnosti vůči placení odvodů, záloh na zdravotní a sociální pojištění, jako podnikatel neboli OSVČ – > osoba samostatně výdělečná.

Odvody u hlavních a vedlejších činností

Zpočátku je důležité, abyste věděli, zda máte podnikání vedeno jako hlavní nebo jako vedlejší činnost. Zda budete podnikat na vedlejší nebo hlavní pracovní činnost si volíte na živnostenském úřadě při založení živnosti.

Pokud máte samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, musíte platit zálohy za zdravotní a sociální pojištění každý měsíc s tím, že první platbu provedete ještě v měsíc založení živnostenského oprávnění.

Odvody u hlavních a vedlejších činností

Zpočátku je důležité, abyste věděli, zda máte podnikání vedeno jako hlavní nebo jako vedlejší činnost. Zda budete podnikat na vedlejší nebo hlavní pracovní činnost si volíte na živnostenském úřadě při založení živnosti.

Pokud máte samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost, musíte platit zálohy za zdravotní a sociální pojištění každý měsíc s tím, že první platbu provedete ještě v měsíc založení živnostenského oprávnění.

V případě, že máte samostatnou činnost vedenou jako vedlejší, zálohy za první rok neplatíte. Zdravotní i sociální pojištění doplatíte až na konci roku, a to dle přehledu příjmů -> tedy spočítáte si kolik máte doplatit z výše Vašich příjmů. Sociálnímu pojištění se můžete dokonce zcela vyhnout, pokud budete mít příliš nízký zisk.

Vaše samostatná činnost bude automaticky brána jako hlavní, pokud se Vám včas nepodaří doložit, že je vedlejší.

Podmínky pro vedlejší činnosti

Jako vedlejší činnost může být Vaše podnikání bráno, pokud splníte alespoň jednu z těchto podmínek:

– > mít zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (nestačí Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně ani Dohoda o pracovní činnosti do 2500 Kč měsíčně)

– > mít přiznaný řádný nebo předčasný starobní důchod (nestačí před důchod)

– > mít nárok na invalidní důchod (viz Invalidní důchod a příjem)

– > mít nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou dovolenou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců

– > osobně pečovat o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I

– > osobně pečovat o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti

– > vykonávat vojenskou či civilní službu v ozbrojených silách ČR

– > být nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Minimální zálohy při hlavní činnosti 

Výše zdravotního pojištění je 13,6 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75 % ze zisku. Vyměřovací základ je 50 %.

Výše sociálního pojištění je 14,6 % ze zisku, který nemůžete snížit o ztrátu z předchozích let.

Vyhnout se zdravotnímu pojištění

Pokud patříte mezi osoby, za které platí zdravotní pojištění stát -> student, starobní nebo invalidní důchodce, žena pečující o malé dítě. Pozor, sociální pojištění si hradíte také sami.

Podnikání s hlavní činností

Jestliže je Vaše samostatná výdělečná činnost Vaše hlavní, jste povinni platit poměrně vysoké měsíční zálohy. Výši minimální měsíční zálohy určuje na každý rok stát.

V případě, že budete živnostník s hlavní činností, musíte hned za první měsíc podnikání platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Zálohy jsou splatné od prvního do posledního dne měsíce a za den platby je považován den, kdy peníze dorazily na správný účet.

Na konci každého roku musíte zpětně podat přehled příjmů za minulý rok. Při podávání si zároveň spočítáte, jaké zálohy za zdravotní a sociální pojištění máte měsíčně hradit. Pokud Vám z něho vyjde, že máte platit sociální a zdravotní pojišťovně méně, než je stanovená minimální povinná záloha (stanovuje stát), budete platit celý následující rok alespoň minimální částku stanovenou státem.

Minimální částku zálohy platíte i v případě, že podnikáte první rok a ještě jste nestihli svůj přehled příjmů podat.

Pokud by Vám z Vašeho přehledu příjmů vyšlo, že musíte platit více než je stanovena minimální povinná záloha, musíte platit vyšší část, tedy tu, která Vám z přehledu příjmů vyšla a platit tuto vypočtenou část po celý rok.

Jestliže budete platit zálohu každý měsíc takovou, jakou jste si vypočetli z Vašich přehledů a na konci roku zjistíte, že jste měli větší příjmy, tedy Vaše příjmy z následujícího roku byli mnohem vyšší než rok předtím, může se stát, že budete muset na konci roku zálohy doplatit dle výše svých příjmů.

Podnikání s vedlejší pracovní činností

Při vedlejší činnosti v přehledu příjmů Vám za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální (to samé platí v případě, že s podnikáním začínáte), platíte pouze minimální zálohy stanoveny státem.

Co je přehled příjmů?  

Přehled příjmů OSVČ pro pojištění

Na konci každého roku jste povinni podat nejen daňové přiznání, ale také přehled příjmů za sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Oba přehledy -> ze sociálního i zdravotního pojištění, musíte podat po skončení roku do konce dubna.

Do přehledu pro sociální pojištění uvedeme zisk -> rozdíl příjmů a výdajů, tedy ten, který jste uvedli v daňovém přiznání. Pozor, do Vašich výdajů nesmíte zahrnout platby za zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění.

Dále uvedete přesný údaj, kolik jste zaplatili na zálohách po celý rok zdravotnímu pojištění a dopočítáte doplatek nebo přeplatek a výši nové zálohy na následující rok -> záloha musí být minimálně tak vysoká, jakou stanovil pro daný rok stát.

Jestliže budete mít nedoplatek ve zdravotním nebo sociálním pojištění, doplatíte je do osmi dnů od podání přehledu příjmů.

Případné přeplatky dostanete zpátky poštou nebo je použijete na uhrazení dalších záloh.

Oba přehledy podáváte formou formuláře ve své zdravotní pojišťovně a sociální pojišťovně, které vyplníte.

Formuláře pro přehled příjmů si vyzvednete ve své zdravotní a sociální pojišťovně, kde je pak taky odevzdáte.

Shrnutí záloh sociálního a zdravotníkoho pojištění

Jestliže jste podnikatel, který má své podnikání vedené jako svou hlavní pracovní činnost, platíte měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění minimálně ve výši stanovené státem. To samé platí, pokud podnikáte první rok, který budete také platit minimální zálohy stanovené státem. Na konci roku podáte přehled příjmů a z něj si spočtete přeplatek či nedoplatek, který budete muset do 8 dnů od podání přehledu příjmů uhradit. Z přehledu příjmů také zjistíte, jaké minimální zálohy máte platit na příští rok – > vypočítáte si je z Vašeho příjmu předešlého roku. Pokud si spočítáte nižší zálohy, než jsou minimální zálohy uvedené státem, musíte platit minimální zálohy stanovené státem a případný přeplatek Vám z nich na konci příštího roku vrátí.

Pokud jste podnikatel s vedlejší pracovní činností, první rok podnikání neplatíte nic. Na konci roku podáváte přehled příjmů, kde si spočítáte, zda máte doplatit sociální a zdravotní pojišťovně peníze, nebo zda jste měli tak nízký příjem, že nic doplácet nebudete. Od druhého roku podnikání budete hradit stejně jako při hlavní pracovní činnosti minimální zálohy za zdravotní a sociální pojištění a to ve výši, která Vám vyšla z přehledu příjmů za minulý rok. Pokud Vám ale minimální zálohy vyjdou menší než jsou minimální zálohy stanovené státem pro vedlejší pracovní činnosti, jste povinní hradit alespoň minimální zálohy stanovené státem každý měsíc. Minimální zálohy u vedlejší pracovní činnosti jsou výrazně nižší než u pracovní činnosti hlavní.

Share This