Informování o zpracování osobních údajů

Dodavatel : Ondruššek Matúš, IČ: 07909527

místem podnikání: Lipka 435/30, 725 28, Ostrava

zapsaný v živnostenském rejstříku u : Magistrát města Ostravy

(pro účely tohoto informování dále též jen „firma“)

Tímto informuje své obchodní partnery (adresáty tohoto sdělení) o tom, že dodavatel zpracovává jejich osobní údaje, přičemž s tímto jsou spojena zejména práva obchodního partnera, o čemž jej tímto informuje.

Obchodní partner bere na vědomí, že firma o něm eviduje a zpracovává osobní údaje zahrnující:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště/sídlo, identifikační číslo, údaje o zápisu do registrů (např. obchodní, živnostenský), identifikační údaje odpovědných osob,

b) další údaje, pokud jejich zpracovávání je nezbytné pro účely plnění dalších povinností firmy (např. údaje nezbytné pro realizaci zakázky),

c) údaje dotýkající se platební morálky, a to zejména za účelem řádného vedení účetnictví, sledování insolvenčních a jiných obdobných rejstříků.

Zpracování osobních údajů obchodních partnerů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, případně plnění smluvních závazků firmy. V případě nesdělení daných údajů nebude moci firma plnit předmětné povinnosti. 

Obchodní partner je povinen sdělovat firmě změny svých údajů, a to za účelem zajištění správnosti, úplnosti a autenticity údajů zpracovávaných firmou. Zároveň má obchodní partner právo požadovat opravu jednotlivých evidovaných údajů. Za účelem ověření správnosti a autenticity údajů je firma povinna vyhovět žádosti obchodního partnera o sdělení údajů, které o něm jsou zpracovávány, a to ve formě potvrzení o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány v jakém rozsahu, za jakým účelem, apod.

V případě, že firma zřídí pověřence pro ochranu osobních údajů, pak je povinna obchodnímu partnerovi tuto skutečnost sdělit, a to včetně náležité identifikace tohoto pověřence. 

Firma zpracovává účetní agendu v rámci daňové evidence přičemž v rámci tohoto systému je firma aktivní samostatně, přičemž tento subjekt plní ve vztahu ke konkrétním obchodním partnerům všechny povinnosti v rozsahu minimálně stejném jako firma. 

Každý ze subjektů, o němž firma zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.

Jakmile odpadne důvod pro zpracování osobních údajů, tedy zejména po uplynutí 10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy obchodní partner naposledy realizoval obchodní spolupráci s firmou, je firma povinna vymazat osobní údaje obchodního partnera. Obchodní partner má právo, aby firma odstranila osobní údaje o obchodním partnerovi před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

Firma není oprávněna činit jakékoliv rozhodování v záležitostech obchodního partnera toliko na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů, ani provádět jakékoliv jeho profilování, a to vyjma případného posouzení termínu splatnosti jednotlivých závazků obchodního partnera.

Firma je povinna informovat obchodního partnera o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Firma případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost firma nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.

 Firma nezpracovává osobní údaje obchodního partnera z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností.

Firma bude zpracovávat osobní údaje obchodních partnerů pouze pro účely zákonné, archivační, daňové a účetní. V případě požadavku na zpracování osobních údajů i za jiným účelem, např. zasílání obchodních sdělení, apod., se firma zavazuje získat informovaný předchozí písemný souhlas v samostatném dokumentu.